Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập đối với CB, CC, VC năm 2018, đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2018

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 14.23 KB Download PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 14.07 KB Download MẪU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 2018 22.84 KB Download MẪU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC 52.50 KB Download BIỂU MẪU TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC 2018 46.50 KB Download BIỂU MẪU…