DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH
STTTÊN TÀI LIỆUKÝ HIỆUDOWNLOADS 
 1Sổ tay chất lượngSTCL-1Download
Mục tiêu chất lượngMTCL-1Download
Chính sách chất lượngCSCL-1Download
 4Phúc khảo bài thi tốt nghiệpKT01-1Download
 5Phúc khảo bài thi kết thúc môn họcKT03-1Download
Xây dựng, ban hành và điều chỉnh Thời khóa biểuĐT03-1Download
 7Tổ chức thi kết thúc môn họcKT02-1Download
 8Tổ chức kiểm tra và giao, nhận điểm kiểm traĐT02-1Download
 9Tổ chức thi tốt nghiệpKT01-1Download
10 Tổ chức học lạiĐT01-1 Download
 11Xây dựng CTĐTĐT04-1Download
 12Chỉnh sửa, bổ sung CTĐTĐT05-1Download
 13Biên soạn giáo trìnhĐT06-1Download
 14Bổ sung, chỉnh sửa giáo trìnhĐT07-1Download
 15Tổ chức tuyển sinhĐT08-1Download
 16Quản lý hồ sơ HSSVĐT09-1Download
 17Cấp phát văn bằng chứng chỉĐT10-1Download
 18Khen thưởng HSSVHSSV01-1Download
 19Kỷ luật HSSVHSSV02-1Download
 20Đánh giá kết quả rèn luyệnHSSV03-1Download
 21Xét, cấp học bổng khuyến khích học tậpHSSV04-1Download
 22Tuyển dụng nhân sựHCTH01-1Download
 23Mời gv thỉnh giảngĐT11-1Download
24Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũHCTH02-1Download
25 Đánh giá, phân loại CCVCNLĐHCTH03-1Download
26 Khen thưởng CCVCNLĐHCTH04-1Download
27Quy hoạch và bổ nhiệmHCTH05-1Download
28Tiếp nhận, bàn giao thiết bịHCTH06-1Download
29Kiểm kê tài sảnHCTH07-1Download
30 Thanh lý tài sản, thiết bịHCTH08-1Download
31 Bảo trì, bảo dưỡng thiết bịHCTH09-1Download
32Sửa chữa tài sản, thiết bịHCTH10-1Download
33Quản lý phòng họcHCTH11-1Download
34Quản lý thư việnHCTH12-1Download
35 Lần vết HSSVĐBCL01-1Download
36 Khảo sát doanh nghiệpĐBCL02-1Download