DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH
STT TÊN TÀI LIỆU KÝ HIỆU DOWNLOADS 
 1 Sổ tay chất lượng STCL-1 Download
Mục tiêu chất lượng MTCL-1 Download
Chính sách chất lượng CSCL-1 Download
 4 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp KT04-1 Download
 5 Phúc khảo bài thi kết thúc môn học KT03-1 Download
Xây dựng, ban hành và điều chỉnh Thời khóa biểu ĐT03-1 Download
 7 Tổ chức thi kết thúc môn học KT02-1 Download
 8 Tổ chức kiểm tra và giao, nhận điểm kiểm tra ĐT02-1 Download
 9 Tổ chức thi tốt nghiệp KT01-1 Download
10  Tổ chức học lại ĐT01-1  Download
 11 Xây dựng CTĐT ĐT04-1 Download
 12 Chỉnh sửa, bổ sung CTĐT ĐT05-1 Download
 13 Biên soạn giáo trình ĐT06-1 Download
 14 Bổ sung, chỉnh sửa giáo trình ĐT07-1 Download
 15 Tổ chức tuyển sinh ĐT08-1 Download
 16 Quản lý hồ sơ HSSV ĐT09-1 Download
 17 Cấp phát văn bằng chứng chỉ ĐT10-1 Download
 18 Khen thưởng HSSV HSSV01-1 Download
 19 Kỷ luật HSSV HSSV02-1 Download
 20 Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV03-1 Download
 21 Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV04-1 Download
 22 Tuyển dụng nhân sự HCTH01-1 Download
 23 Mời gv thỉnh giảng ĐT11-1 Download
24 Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ HCTH02-1 Download
25  Đánh giá, phân loại CCVCNLĐ HCTH03-1 Download
26  Khen thưởng CCVCNLĐ HCTH04-1 Download
27 Quy hoạch và bổ nhiệm HCTH05-1 Download
28 Tiếp nhận, bàn giao thiết bị HCTH06-1 Download
29 Kiểm kê tài sản HCTH07-1 Download
30  Thanh lý tài sản, thiết bị HCTH08-1 Download
31  Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị HCTH09-1 Download
32 Sửa chữa tài sản, thiết bị HCTH10-1 Download
33 Quản lý phòng học HCTH11-1 Download
34 Quản lý thư viện HCTH12-1 Download
35  Lần vết HSSV ĐBCL01-1 Download
36  Khảo sát doanh nghiệp ĐBCL02-1 Download