Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập đối với CB, CC, VC năm 2018, đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2018

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 1 file(s) 14.23 KB Download PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1 file(s) 14.07 KB Download MẪU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 2018 1 file(s) 22.84 KB Download MẪU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC 1 file(s) 52.50 KB Download BIỂU MẪU TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ…