BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Thực hiện Công văn số 392/BNHTTDL-TĐKT ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn  xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu thông báo như sau:

1. Các đơn vị phổ biến Công văn số 392/BNHTTDL-TĐKT ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn  xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014 cho toàn thể cán bộ, giáo viên biết (đã gửi cho các đơn vị).
2. Về tiêu chuẩn xem trích dẫn Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
e) Đối với giảng viên các trường cao đẳng, trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ công chức của các bộ, ngành:
– Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có đóng góp đổi mới mục tiêu nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo;
– Tham gia biên soạn ít nhất 02 giáo trình được đưa vào giảng dạy, trong đó có 01 giáo trình đã được xuất bản; tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, phục vụ giáo dục đã áp dụng trong nhà trường, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ đánh giá, xếp loại khá (loại B) hoặc chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở xếp loại tốt, và đã được ứng dụng trong nhà trường từ 02 năm trở lên;
– Có đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy giỏi của khoa, của trường; có ít nhất 01 lần được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ;
– Có đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên cải tiến phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả, có sinh viên giỏi.

Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn theo quy định thì làm thủ tục hồ sơ và trực tiếp nộp cho  Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 05/3/2014 để tổng hợp trình Ban Giám Hiệu xem xét, quyết định./.

HIỆU TRƯỞNG

NGƯT.TS. Phùng Đức Vinh