BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              DU LỊCH VŨNG TÀU 

Số:  162=6 /TB- CĐDLVT                                                                      Vũng Tàu, ngày  14 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v kê khai tài sản, thu nhập đối với CB, CC, VC năm 2016,

tự đánh giá nhận xét công tác năm 2016

                            Kính gửi:  –      Ban Giám hiệu

–       Các đơn vị trong Nhà trường

 

Thực hiện Công văn số: 4545/BVHTTDL-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2016 về việc quản lý công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà trường thông báo các nội dung sau:

  • Ban Giám hiệu, các trưởng, phó khoa, phòng trong Nhà trường thực hiện việc kê khai tài sản năm 2016.
  • Cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường thực hiện việc tự đánh giá nhận xét công tác của bản thân năm 2016.

(Có mẫu đính kèm trên Web: vtvc.edu.vnMục: Thông báo)

Thời gian nộp bản kê khai: chậm nhất 8h ngày 20 tháng 12 năm 2016

Địa điểm nộp: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính

Đề nghị quý thầy cô trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó phòng, khoa, toàn thể cán bộ, nhân viên thực hiện tốt thông báo này./.

Nơi nhận                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

  • Như trên;                                                                                            (Đã ký)
  • Lưu: VT

Phùng Đức vinh