BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           DU LỊCH VŨNG TÀU

Số:          /TB- CĐDLVT                                                Vũng Tàu, ngày     tháng 12 năm 2015

 

                                                                           THÔNG BÁO

                                                     V/v tổng hợp công làm việc, tổng hợp thi đua

                    Kính gửi:  –      Ban Giám hiệu

–      Các Khoa, Phòng trong nhà Trường

Để thực hiện việc tổng hợp thi đua và tổng hợp công làm việc được thuận lợi và đồng bộ.

Ban Thi đua khen thưởng nhà Trường  yêu cầu Ban Giám hiệu, các phòng, khoa trong Nhà trường thực hiện việc chấm công làm việc, tổng hợp công làm việc và tổng hợp thi đua hàng tháng, quý theo mẫu của nhà Trường.

(Có mẫu đính kèm)

Thời gian nộp phiếu báo chấm công, bảng tổng hợp thi đua và tổng hợp công làm việc: chậm nhất 8h ngày mồng 01 của tháng sau.

Địa điểm nộp: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính

Quy định về xếp loại thi đua ( Theo Quy định sửa đổi, bổ sung bình xét thi đua khen thưởng ký ngày 09/07/2012)

1.  Xếp loại thi đua cá nhân gồm: Tốt – Khá – Trung bình – Không xét

2.  Tỷ lệ bình xét thi đua hàng tháng, quí, năm

  • Đơn vị có số cán bộ, viên chức từ 9 người trở xuống tối đa loại tốt = ¾ số cán bộ, viên chức trong đơn vị đó.
  • Đơn vị có số cán bộ, viên chức từ 10 người trở lên tối đa loại tốt = 2/3 số cán bộ, viên chức trong đơn vị đó.

3. Thẩm quyền xét loại

–    Đơn vị xét thi đua hàng tháng.

–    Hội đồng thi đua Trường xét: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm.

Tiêu chuẩn xếp loại: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm:

  • Loại tốt có số tháng đạt 2/3 tốt, không có tháng trung bình.
  • Loại khá có số tháng đạt 1/3 tốt, không có tháng không xét.
  • Loại trung bình có số tháng 1/3 khá, không có tháng không xét.
  • Loại không xét có 2/3 số tháng không xét.

Đề nghị quý thầy cô, cán bộ, nhân viên trong các đơn vị trong nhà Trường thực hiện tốt thông báo này./.

 

Nơi nhận                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  • Như Kính gửi;                                                        (Đã ký)
  • Lưu: VT.

Phùng Đức Vinh