BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                DU LỊCH VŨNG TÀU

Số:   147   /TB- CĐDLVT                                                Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

                                                                                               THÔNG BÁO

V/v kê khai tài sản, thu nhập đối với CB, CC, VC năm 2105

Kính gửi:  –      Ban Giám hiệu

–      Các trưởng, phó khoa, phòng trong Nhà trường

Thực hiện Công văn số: 4790/BVHTTDL-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2015 về việc quản lý công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phòng Tổ chức – Hành chính yêu cầu Ban Giám hiệu, các trưởng phó khoa, phòng trong Nhà trường thực hiện việc kê khai tài sản.

(Có mẫu đính kèm)

Thời gian nộp bản kê khai: chậm nhất 8h ngày 20 tháng 12 năm 2015

Địa điểm nộp: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính.

Đề nghị quý thầy cô trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó phòng, khoa thực hiện tốt thông báo này./.

 

Nơi nhận                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  • Như Kính gửi;                                                           (Đã ký)
  • Lưu: VT.

 

Phùng Đức Vinh