Thông báo Thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên Hệ chính quy, năm học 2023-2024