BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU                                                                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc nộp bản quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên

Kính gửi: Các đơn vị trong nhà trường

Thực hiện Thông báo ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng về việc Quy hoạch đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức năm 2014.
Kính đề nghị các đơn vị, nhất là đơn vị giảng dạy phải tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên, sắp xếp bố trí đủ số lượng, chất lượng, phân công đủ giờ giảng, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.
Mỗi môn học bố trí ít nhất 02 giáo viên giảng dạy, những trường hợp môn học thiếu giáo viên thì phải đề xuất tuyển thêm giáo viên mới, không bố trí giáo viên dạy vượt định mức quy định, những trường hợp cá biệt môn học chưa có giáo viên thì thực hiện hợp đồng giảng dạy trong một thời gian không quá một học kỳ.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 01/3/2014 để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét quyết định ./.

HIỆU TRƯỞNG