Thông báo miễn thi Anh văn điều kiện cuối khóa
          BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số :  68 /TB-CĐDLVT                                                  Vũng Tàu, ngày  27 tháng  4 năm 2015.

 

THÔNG BÁO

Về việc miễn thi Tiếng Anh điều kiện cuối khóa

cho Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn và Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp.

 

Căn cứ nhu cầu thực tế của xã hội về kỹ năng Tiếng Anh đối với hai nghề Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn và Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp trong những năm qua,

Xét đề nghị của Hội đồng Đào tạo nhà trường trong cuộc họp ngày 31/3/2015;

Nhà trường thông báo miễn thi Tiếng Anh điều kiện cuối khóa cho các lớp Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn và Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp. Để được đủ điều kiện xét dự thi tốt nghiệp, học sinh sinh viên các lớp này chỉ cần hoàn thành chương trình Tiếng Anh và có kết quả các học kỳ đạt yêu cầu theo qui định.

Các nghề khác vẫn thực hiện theo Qui định 201/QĐ-CĐDLVT ngày 25/9/2014.

 

Qui định này có hiệu lực áp dụng từ khóa Cao đẳng nghề K5 và Trung cấp chuyên nghiệp K40.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Các đơn vị trong trường;                                                                       (Đã ký)

-BGH;                                                                                             ThS. Lê Minh Công

-Lưu VT.