BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2014

QUY ĐỊNH
THỰC HIỆN THANH TOÁN CÔNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN

Căn cứ quy định của Nhà nước về công làm việc của cán bộ, viên chức trong năm và định mức giảng dạy của giáo viên;
Xét thực tế công giảng dạy của giáo viên hàng năm;
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu quy định việc theo dõi và thanh toán chế độ giảng dạy cho giáo viên như sau:
1. Các khoa và bộ môn:
– Trực tiếp phân công giáo viên giảng dạy theo môn học do khoa hoặc bộ môn phụ trách.
– Phân công giám sát và theo dõi giờ dạy của giáo viên là trách nhiệm của Trường bộ môn, vì vậy Trưởng bộ môn và khoa phải chủ động đề xuất kế hoạch giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng giáo viên với phòng Tổ chức – Hành chính và Ban Giám Hiệu trường.
– Theo quy định giáo viên chỉ được dạy phụ trội 200 tiết/năm, khi giáo viên đã dạy đủ số tiết theo quy định thì khoa hoặc bộ môn không bố trí giáo viên đó dạy vượt định mức quy định. Những môn học thiếu giáo viên giảng dạy thì đơn vị giảng dạy phải thực hiện ký kết Hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên đúng quy định của Nhà nước.
2. Phòng Đào tạo:
– Xếp lịch giảng dạy và theo dõi công giảng dạy của giáo viên.
– Phối hợp với các đơn vị giảng dạy theo dõi và điều chỉnh giờ giảng của giáo viên cho phù hợp với quy định của Nhà nước và của Nhà trường.
– Cuối năm học, tổng hợp kết quả công giảng dạy của giáo viên, thông báo cho các đơn vị giảng dạy khoa, bộ môn biết để đối chiếu công thực tế của giáo viên.
– Sau khi đã đối chiếu với các đơn vị giảng dạy, không có gì vướng mắc thì chuyển bản tổng hợp (kèm theo các bản Hợp đồng giảng dạy) cho phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện tính toán chế độ công giảng dạy cho giáo viên.
– Thời gian chuyển bản tổng hợp cho phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 30/8 hàng năm.
3. Phòng Tổ chức – Hành chính:
– Sau khi nhận được bản tổng hợp công giảng dạy của giáo viên, tiến hành tính toán chế độ cho giáo viên theo quy định chung của nhà trường.
– Thời gian thực hiện chậm trước ngày 15/9 hàng năm và chuyển kết quả sang phòng Tài chính – Kế toán.
4. Phòng Tài chính – Kế toán:
– Xem xét kết quả do phòng Tổ chức – Hành chính chuyển sang và thực hiện các nghiệp vụ kế toán trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.
– Thời gian thanh toán chậm nhất vào cuối tháng 9 hàng năm.
5. Yêu cầu chung:
– Các đơn vị tuyệt đối không vì lý do nào đó mà chậm trễ việc thanh toán chế độ giảng dạy của giáo viên, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của Nhà trường.
– Trường hợp nào khó khăn, vướng mắc phải được xem xét và báo cáo bằng văn bản trả lời cho giáo viên có liên quan biết. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, khó khăn các đơn vị làm bản đề xuất trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định ./.

HIỆU TRƯỞNG