Các văn bản cần có khi dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018 (Tổ đảng giáo viên họp vào 13 giờ 30 thứ ba, ngày 18/12/2018):

  1. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
  2. Bản kiểm điểm cá nhân
  3. Phiếu phân tích chất lượng và đánh gía, xếp loại đảng viên
  4. Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Phiếu xin ý kiến Chi ủy nơi cư trú đã gửi tới các đồng chí, 3 mẫu còn lại download dưới đây (mẫu Bản kiểm điểm và Phiếu đánh giá gửi ngày 14/12 bị sai, các đồng vui lòng download và làm lại).

Dưới đây cũng có gửi kèm tóm tắt Hướng dẫn 16-HD/BTCTW để các đồng chí nắm được cách làm Phiếu phân tích chất lượng. Trong tóm tắt chỉ để những phần liên quan đến đảng viên.