BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 123/KH-CĐDLVT Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH
BIÊN SOẠN KỶ YẾU TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-CĐDLVT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban soạn thảo Kỷ yếu Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu;
Căn cứ Kết luận của cuộc họp Ban soạn thảo Kỷ yếu Trường ngày 24 tháng 7 năm 2014,
Ban soạn thảo xây dựng đề cương và kế hoạch biên soạn Kỷ yếu Trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Kỷ yếu Trường là tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu trong 40 năm qua (1975-2015), là thành quả hoạt động, bề dày lịch sử hết sức lớn lao của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên, là nguồn cung cấp nhân lực kỹ thuật nghề Du lịch – Khách sạn cho các địa phương và các doanh nghiệp du lịch trên cả nước phục vụ nền kinh tế quốc dân.
Kỷ yếu Trường là ghi nhận các sự kiện có tính chất giai đoạn, lịch sử, đánh dấu quá trình hình thành và phát triển của Trường, các sự kiện được thể hiện một cách lô gíc, cô đọng, súc tích, ngắn gọn, trung thực về thành tích nổi bật, xuất sắc của tập thể, cá nhân đóng góp cho Trường trong những năm qua.
Đây là hoạt động hết sức quan trọng, nhằm Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương lao động hạng III, đồng thời là nguồn tư liệu, chính tích phục vụ cho các hoạt động tuyền tryền, quảng bá xây dựng thương hiệu của Trường, vì vậy yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên đã và đang công tác, học tập trong Trường tích cực tham gia, đóng góp vào hoạt động này.
II. ĐỀ CƯƠNG KỶ YẾU
Kỷ yếu bao gồm các phần chính như sau:
1. Bìa 1: Hình ảnh Trường làm nền, tựa của Kỷ yếu:
“Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu: 40 năm hình thành và phát triển”
2. Bìa 2: Thông tin về Ban soạn thảo, Ban biên tập.
3. Lời giới thiệu (Bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng viết).
4. Bộ máy tổ chức hiện nay của Trường.
5. Các thành tích (đặc biệt) nổi bật trong toàn bộ quá trình hoạt động 40 năm qua.
6. Các giai đoạn hình thành, phát triển của Trường: Việc phân chia giai đoạn lịch sử nhà trường dựa trên tên Trường và đơn vị chủ quản:
a) Trường Công nhân Du lịch – Khách sạn (01/12/1975 – 11/1977) – trực thuộc Bộ Nội vụ.
b) Trường Du lịch phục vụ Dầu khí Vũng Tàu (11/1977 – 8/1984) – trực thuộc Công ty Du lịch Việt Nam.
c) Trường Du lịch phục vụ Dầu khí Vũng Tàu (11/1974 – 8/1995) – trực thuộc Công ty Du lịch Phục vụ Dầu khí (OSC Việt Nam).
d) Trường Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu (8/1995 – 2/1998) – trực thuộc Tổng cục Du lịch.
e) Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu (2/1998 – 9/2008) – trực thuộc Tổng cục Du lịch.
f) Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu (9/2008 đến nay) – trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Mỗi giai đoạn trình bày các nội dung sau:
– Hình ảnh Ban Giám Hiệu kèm theo thông tin cá nhân;
– Cơ cấu tổ chức;
– Thông tin chung về Trường trong giai đoạn: Tình hình chung (bối cảnh xã hội, ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động của Trường), quy mô nhân sự, quy mô đào tạo, tổng quan về cơ sở vật chất, kết quả hoạt động, các thành tích nổi bật.
7. Các giai đoạn hình thành, phát triển của các đơn vị nổi bật, có truyền thống: Khoa Du lịch, Khoa Quản trị Nhà hàng, Khoa Quản trị Khách sạn, Khoa Ngoại ngữ.
Nội dung cơ bản gồm:
– Thời điểm hình thành, các điểm mốc có thay đổi quan trọng (đổi tên, thay đổi cơ cấu tổ chức, quy mô,…);
– Thông tin sơ lược tiểu sử các thủ trưởng đơn vị, quy mô cán bộ (số lượng, trình độ,…) từng thời kỳ;
– Kết quả hoạt động nổi bật.
8. Quá trình hình thành và phát triển của các tổ chức đoàn thể: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Nội dung cơ bản tương tự như mục 6 trên đây.
9. Tầm nhìn, sứ mạng, định hướng phát triển tới 2020 của Trường.
10. Một số hình ảnh về Trường.
11. Bìa 3: Thông tin xuất bản.
12. Bìa 4: Hình ảnh

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
TT
Nội dung Chịu trách
nhiệm chính Tham gia
thực hiện Hạn hoàn thành Ghi chú
1 Lập đề cương và kế hoạch chi tiết T. Công T. Tỵ,
T. Khánh,
T. Luật. 08/08
2014
2 Thông báo toàn Trường tham gia đóng góp tư liệu về lịch sử Trường T. Khánh 12/08
2014
3 Thông báo tới các cựu cán bộ, giáo viên tham gia đóng góp tư liệu về lịch sử Trường T. Khánh 12/08
2014
4 Thông báo tới cựu học sinh, sinh viên tham gia đóng góp tư liệu về lịch sử Trường T. Sơn 12/08
2014 Thông báo trên web;
Các Khoa, Bộ môn hỗ trợ liên lạc với cựu HSSV
5 Lập market T. Luật T. Tỵ,
T. Công,
T. Khánh. 29/08
2014
6 Thu thập thông tin T. Khánh T. Sơn 10/01
2015 T. Sơn tiếp nhận thông tin từ cựu HSSV; mọi thông tin tập trung về
T. Khánh.
7 Nhập thông tin vào máy tính T. Luật Thùy Oanh (KTCB),
Kiều Oanh (QTKS),
Phương (ĐT),
Thảo
Phan (QLHS). 30/01
2015
8 Soạn lịch sử khoa Khách sạn T. Thọ 26/12
2014
9 Soạn lịch sử khoa Nhà hàng T. Hải 26/12
2014
10 Soạn lịch sử khoa Du lịch T. Tỵ 26/12
2014
11 Viết bài về kết quả hoạt động đào tạo qua từng thời kỳ C. Diệp 26/12
2014
12 Soạn lịch sử Chi bộ Trường T. Hải T. Công,
C. Lê Anh,
C. Diệp. 26/12
2014
13 Soạn lịch sử Công đoàn Trường C. Nhung T. Tố,
T. Lập. 26/12
2014
14 Soạn lịch sử Đoàn thanh niên Trường C. K.Oanh T. Định,
C. Phương. 26/12
2014
15 Soạn lịch sử chung toàn Trường T. Công 09/01
2015
16 Viết lời giới thiệu T. Vinh 09/01
2015
17 Biên tập T. Công T. Tỵ,
T. Khánh,
T. Quang. 27/03
2015
18 Chế bản T. Luật 20/04
2015
19 In ấn T. Luật 05/05
2015
20 Tổ chức phát hành T. Công T. Khánh,
T. Luật. 26/05
2015
21 Tổng kết T. Công Thành viên ban soạn thảo 27/05
2015

– Từ “Tư liệu” trên đây được hiểu là: Hình ảnh; phim; kỷ vật; các bài viết về hoạt động nổi bật của Trường hoặc các đơn vị; cá nhân xuất sắc trong Trường (viết cho một thời điểm cụ thể. Bài viết tổng hợp đã được phân công cho các Trưởng đơn vị); các bài cảm nghĩ, cảm nhận về Trường, hoạt động trong Trường; các bài viết về những kỷ niệm trong công việc hoặc trong học tập (tại Trường).
– Các bài viết cần ghi rõ tên tác giả, chức vụ (chức vụ hiện tại hoặc cuối cùng khi công tác tại Trường), thời gian công tác/học tập tại Trường (từ tháng, năm nào đến tháng năm nào), kèm theo 01 hình 4×6 cm.
– Không nhận các bài viết không có thông tin tác giả (vẫn nhận hình ảnh, phim, kỷ vật không rõ tác giả).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Thủ trưởng các đơn vị trong Trường phổ biến kế hoạch này cho cán bộ, nhân viên, giáo viên trong đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện;
– Ban soạn thảo Kỷ yếu Trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành tốt, có hiệu quả kế hoạch này;
– Các thành viên ban soạn thảo có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện nội dung công việc được phân công theo kế hoạch này. Trường hợp công việc phức tạp, cần thêm sự hỗ trợ về nhân sự, kinh phí, trang thiết bị đề nghị làm kế hoạch chi tiết trình Trưởng ban soạn thảo phê duyệt;
– Việc biên soạn Kỷ yếu Trường là một nhiệm vụ chung của nhà trường do đó mọi cán bộ, nhân viên, giáo viên đều có trách nhiệm tham gia tích vực vào nhiệm vụ này./.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: (Đã ký)
– Các đơn vị trong Trường;
– Các thành viên Ban soạn thảo Kỷ yếu;
– Lưu: VT.