Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc Góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (Sửa đổi) Dự thảo 2 (Ngày28/4/2019) ; Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu đề nghị thủ trưởng các đơn vị đôn đốc cán bộ nhân viên của đơn vị mình xem Dự thảo Bộ luật Lao động (Sửa đổi) Dự thảo 2 (Ngày28/4/2019), nếu có góp ý gửi về Phòng Hành chính – Tổng hợp để tổng hợp.

Người nhận: Phạm Định Tôn                       Email: phamdinhton.vtvc@gmail.com

Xin cám ơn.

https://luatvietnam.vn/lao-dong/du-thao-bo-luat-lao-dong-sua-doi-nam-2019-172373-d10.html