Đề cương: Nghiệp vụ thanh toán
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Thời lượng: 30 giờ

Mục đích môn học:

Môn học này nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về nghiệp vụ thanh toán cần thiết cho chuyên ngành đào tạo và những kỹ năng thực hành cụ thể thông qua các bài tập vận dụng để học sinh có thể thực hiện công việc thanh toán cụ thể.

Mục tiêu môn học:

Học xong môn này học sinh sẽ:

Hiểu về tỷ giá hối đoái và vận dụng trong các bài tập đổi ngoại tệ
Biết cách ghi chép, theo dõi và xử lý chứng từ trong nghiệp vụ thanh toán khách sạn.
Hiểu về các phương tiện thanh toán phổ biến trong du lịch và cách thanh toán.

Nội dung môn học: Chia làm 3 chương, bao gồm nội dung Lý thuyết và Thực hành. Cụ thể:

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ CHỨNG TỪ THANH TOÁN PHỔ BIẾN

TRONG DU LỊCH

Thời lượng: 8 giờ

Mục đích: Cung cấp khái niệm về những loại chứng từ sử dụng phổ biến trong du lịch. Cách lập và xử lý chứng từ.

Yêu cầu: Học xong bài này học sinh sinh viên sẽ biết được có những loại chứng từ nào, phạm vi áp dụng trong thanh toán tại khách sạn; biết cách lập, sửa và xử lý các chứng từ đó.

Nội dung:

1. Khái niệm về chứng từ

2. Một số loại chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong du lịch

3. Nguyên tắc lập chứng từ

4. Nguyên tắc xử lý chứng từ

5. Hướng dẫn viết số tiền trên hóa đơn giá trị gia tăng

6. Hướng dẫn lập một hợp đồng

7. Bài tập thực hành

CHƯƠNG 2

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Thời lượng: 8 giờ

Mục đích: Trang bị những kiến thức cơ bản về tỷ giá hối đoái.

Yêu cầu: Học xong bài này học sinh sinh viên sẽ hiểu về tỷ giá hối đoái và biết cách vận dụng trong các bài tập đổi ngoại tệ.

Nội dung:

1. Tên – Mã quốc tế của một số đồng tiền

2. Khái niệm tỷ giá hối đoái

3. Phương pháp yết giá

4. Phương pháp đọc tỷ giá

5. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo

6. Vận dụng nguyên tắc tính chéo trong nghiệp vụ ngoại hối

7. Các loại tỷ giá hối đoái

8. Một số bài tập vận dụng

CHƯƠNG 3

THANH TOÁN TRONG DU LỊCH

(12 giờ)

Mục đích: Cung cấp khái niệm về các phương tiện thanh toán mà khách trực tiếp thanh toán tại khách sạn, biết ưu và nhược điểm của từng loại và cách thanh toán khi khách đề nghị thanh toán bằng những phương tiện này.

Yêu cầu: Học xong bài này học sinh sinh viên sẽ biết cách thanh toán bằng tiền mặt, bằng séc du lịch, bằng thẻ tín dụng, thanh toán voucher và chuyển khoản.

Nội dung:

1. Thanh toán bằng tiền mặt

1.1. Nội tệ

1.2. Ngoại tệ

1.3. Những lưu ý khi khách thanh toán bằng tiền mặt

2. Thanh toán bằng séc

2.1. Khái niệm séc

2.2. Nội dung một tờ séc

2.3. Thời hạn xuất trình của séc

2.4. Chuyển nhượng séc

2.5. Phân loại séc

2.6. Các điều kiện đặc biệt trong việc sử dụng phương tiện thanh toán séc

2.7. Các loại séc thanh toán của Việt Nam

2.8. Séc du lịch

2.9. Một số lưu ý khi khách thanh toán bằng séc du lịch

3. Thanh toán bằng thẻ

3.1. Khái niệm thẻ thanh toán

3.2. Mô tả kỹ thuật của thẻ thanh toán

3.3. Phân loại thẻ

3.4. Những vấn đề cần lưu ý trong cơ chế lưu thông thẻ tín dụng

3.5. Các bước thực hiện khi khách thanh toán bằng thẻ tín dụng

3.6. Hướng dẫn sử dụng máy cà thẻ bằng tay

3.7. Hướng dẫn sử dụng máy đọc và kiểm tra thẻ tín dụng tự động

3.8. Một số tình huống đặc biệt trong khi sử dụng máy đọc thẻ tự động để thanh toán thẻ tín dụng.

4. Khách thanh toán bằng Phiếu dịch vụ du lịch do hãng lữ hành phát hành (voucher)

4.1. Khái niệm

4.2. Nội dung của một phiếu dịch vụ du lịch

4.3. Các thể loại phiếu dịch vụ du lịch

4.4. Các lưu ý và cách thực hiện khi khách thanh toán bằng phiếu dịch vụ du lịch

4.5. Phiếu dịch vụ du lịch “thế hệ mới”

5. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

5.1. Khái niệm

5.2. Qui trình thanh toán bằng phương thức chuyển khoản trong du lịch

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC : 2 giờ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ môn Kế toán-Kiểm toán, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc Gia TP.HCM (2005), Giáo trình Kế toán đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hoàng Lê Minh (2005), Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn, NXB Lao động.
Lê Văn Tề, Trương Thị Hồng, Thẻ thanh toán quốc tế và việc ứng dụng thẻ thanh toán tại Việt Nam, NXB Trẻ.
Nguyễn Ngọc Hùng (1998), trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, Lý thuyết Tiền tệ – ngân hàng, NXB Tài chính.
Trần Thị Minh Hòa, Trường Đại học Kinh tế (2006), Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
Trần Thị Minh Hòa, Séc du lịch – một phương tiện thanh toán thuận tiện, Tạp chí Du lịch, số tháng 1/2004.
Trần Thị Minh Hòa, Sự ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế, Tạp chí Kinh tế phát triển, số tháng 2/2004.
Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu (2007), Bài giảng Nghiệp vụ thanh toán.
Các website: http://www.acb.com.vn/
http://www.vcb.com.vn/

http://www.agribank.com.vn/

http://www.x-rates.com/