Lịch thi:

Môn thi: Chính trị

Môn thi: Lý thuyết nghề

Môn thi: Thực hành  nghề – Nghiệp vụ Buồng _QTKS

Môn thi: Thực hành nghề – Nghiệp vụ Lễ tân_QTKS

Môn thi: Thực hành nghề – Nghiệp vụ Nhà hàng_QTKS

Môn thi: Thực hành nghề- Các ngành khác