Thông báo tuyển sinh 2012

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU —————————————– Số: …………/TB-CĐNDL   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-                 Vũng Tàu, ngày    tháng     năm 2012. THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2012 -2013 CAO ĐẲNG DU…