Thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc

Thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc      TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CHUNNAM                                     VIỆT NAM                                                                       HÀN QUỐC                                      …

Thông báo miễn thi Anh văn điều kiện cuối khóa

Thông báo miễn thi Anh văn điều kiện cuối khóa           BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Số :  68 /TB-CĐDLVT                                                  Vũng Tàu, ngày  27 tháng…