Bản tự kiểm điểm Đảng viên, Phiếu bổ sung hồ sơ, Đảng viên 76, hướng dẫn đánh giá phân loại 2017

Phiếu bổ sung hồ sơ ĐV 2017 1 file(s) 44.50 KB Download Phiếu biểu quyết phân loại ĐV 1 file(s) 40.50 KB Download Mẫu ĐV 76 (2017) 1 file(s) 22.03 KB Download HD-07-ĐUK. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng, khen thưởng 2017 1 file(s) 29.05 KB Download HD-07- TU. KIEMDIEM DANHGIA TCCDANG-ĐANGVIEN 2017…