Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại TP. Vũng Tàu

 Phạm Cao Tố*  Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hiện nay trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 9 nhân tố có…