Thông tư 09/2017 của Bộ LĐTBXH ngày 13/03/2017 Về việc TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO NIÊN CHẾ HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ-ĐUN HOẶC TÍN CHỈ; QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017                                      …

Bản tự kiểm điểm Đảng viên, Phiếu bổ sung hồ sơ, Đảng viên 76, hướng dẫn đánh giá phân loại 2017

Phiếu bổ sung hồ sơ ĐV 2017 1 file(s) 44.50 KB Download Phiếu biểu quyết phân loại ĐV 1 file(s) 40.50 KB Download Mẫu ĐV 76 (2017) 1 file(s) 22.03 KB Download HD-07-ĐUK. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng, khen thưởng 2017 1 file(s) 29.05 KB Download HD-07- TU. KIEMDIEM DANHGIA TCCDANG-ĐANGVIEN 2017…